Misja przedszkola
Misja przedszkola
 1. Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.            
 2.  Są to osoby wrażliwe, z wysoką kulturą osobistą. Zaletą naszej kadry jest również młodość, energia, kreatywność i otwartość na zmianę, owocujące wysoką jakością pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej.
 3. Nauczyciele naszego przedszkola podążają drogą logodydaktycznego rozwoju i pracują nad własnym charakterem zgodnie  z zasadami logodydaktyki.   Są to osoby świadome swojej roli.
 4. Zapewniamy opiekę, wychowanie oraz edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Dbamy o wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa naszych wychowanków.
 5. Naszych wychowanków traktujemy podmiotowo. Każde dziecko jest dla nas ważne.
 6. Wychowujemy dzieci do sukcesu i szczęścia pokazując im jednocześnie, że błędy, które popełniają mogą być schodami do sukcesu. Sukces rozumiemy jako osiąganie zamierzonych celów przy jednoczesnym cieszeniu się drogą, która do nich prowadzi.
 7. Odpowiedzialnie traktujemy teraźniejszość – robimy wszystko co do nas należy na najwyższym poziomie naszych możliwości.
 8. W codziennych kontaktach z dziećmi stosujemy sprawdzone strategie wychowawcze Szkoły dla rodziców i wychowawców,  strategie zgodne z założeniami logodydaktyki zwanej wychowywaniem do szczęścia oraz działania prowadzące do wyrobienia u dzieci 7 nawyków szczęśliwego dziecka opartych na 7 nawykach skutecznego działania.
 9. Zgodnie z założeniami  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:
 • stanowimy zasady i normy postępowania obowiązujące zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Są one sformułowane w języku komunikacji pozytywnej i są zróżnicowane w zależności od grupy  oraz miejsca gdzie aktualnie przebywają dzieci czyli w sali zabaw, w stołówce, w szatni,
 • dbamy o zrozumienie sygnałów płynących z zachowań dziecka by rozpoznać jego potrzeby,
 • dbamy o rozpoznawanie potrzeb dziecka i ustalamy sposób ich zaspokajania zarówno na terenie przedszkola jak i w domu rodzinnym,
 • unikamy karania dzieci stwarzając im możliwości ponoszenia konsekwencji niewłaściwego zachowania w oparciu o przyjęte zasady, stwarzając tym samym okazje do nabywania odpowiedzialności za swoje zachowanie,
 • mamy szacunek do dziecięcych trudności i ograniczeń, wspieramy dzieci w ich przeżywaniu,
 • szanujemy ich uczucia, uczymy rozpoznawania i nazywania uczuć,
 • dostrzegamy i uznajemy osiągnięcia dzieci, stosujemy pochwałę opisową i wzmocnienia pozytywne,
 • słuchamy tego co dzieci mają nam do powiedzenia, 
 • obdarzamy je bezwarunkową uwagą,
 • w konstruktywny sposób rozwiązujemy konflikty dziecięce,
 • pozyskujemy dzieci do współpracy,
 • uważnie i zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju wprowadzamy dzieci do samodzielności,
 • podejmujemy świadome działania by unikać wpisywania dzieci w role związane ze sposobem ich aktualnego funkcjonowania.

     10. Zgodnie z założeniami logodydaktyki:

 • pracujemy nad własnym charakterem,
 • tworzymy warunki do nabywania i wzmacniania siły charakteru oraz poczucia tożsamości naszych wychowanków,
 • budujemy w dzieciach cechy niezbędne w skutecznym działaniu tj: poczucie własnej wartości, proaktywność, pozytywne myślenie, poczucie obfitości, spójność wewnętrzną, pozytywne myślenie;
 • uczymy mądrej komunikacji ze światem, zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami, zgodnej z zasadami uświadomionej skutecznej komunikacji,
 • dbamy o rozwój dzieci na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej,
 • wychowujemy wg zasady dobrego wpływu i koncepcji uczenia przez naśladowanie,
 • uczymy dobrego zarządzania sobą w czasie,
 • prowadzimy wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa poprzez miedzy innymi świętowanie Dnia Dobrego Słowa,
 • jesteśmy bacznymi obserwatorami, potrafimy otwarcie i empatycznie słuchać.

     11. Zgodnie z założeniami koncepcji 7 nawyków szczęśliwego dziecka:

 • uczymy postępowania zgodnie z zasadami takimi jak  odpowiedzialność i szacunek dla innych,
 • pokazujemy ważność drobnych spraw dnia dzisiejszego,
 • uczymy stawiać na pierwszym miejscu pracę potem zabawę aby wprowadzić porządek w swoje działania,
 • uczymy podstawowych umiejętności zarządzania sobą w czasie – pokazujemy, że wszystko ma swój czas i wszystko powinno mieć swoje miejsce,
 • wpajamy dzieciom pewność siebie i myślenie w kategoriach wygrana – wygrana,
 • używamy języka potwierdzającego wartość i potencjał każdego dziecka,
 • uczymy dzieci akceptacji siebie i pełnej zgody na to kim są,
 • uczymy tego, że każdy jest kimś jedynym i niepowtarzalnym,
 • uczymy, że słuchanie wymaga czasu, uczymy dążyć do tego aby starać się zrozumieć swojego rozmówcę,
 • uczymy tego, że w działaniu zespołowym nie chodzi o to aby zrobić coś po mojemu lub twojemu ale aby zrobić coś lepiej, na wyższym poziomie,
 • uczymy doceniać dzielące nas różnice i widzieć w nich zalety zamiast się ich bać i postrzegać jako przeszkody,
 • uczymy tego, że błąd nie jest porażką a jest drogą do sukcesu,
 • uczymy dzieci świadomości ich mocnych stron.

     12. Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Rozwijamy poczucie własnej sprawczości dziecka, wyzwalamy wiarę we własne możliwości i zaufanie do siebie.

13. W  grupach dzieci 6 letnich prowadzimy zajęcia rozwijające umiejętności społeczno - emocjonalne nastawione głównie na trening umiejętności nawiązywania komunikacji z różnymi osobami w grupie, radzenia sobie ze zmianami wg międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego.

14. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy, miłości, przyjaźni, mądrości, odwagi, odpowiedzialności, uczciwości i umiłowania Ojczyzny.

15. Uznajemy priorytet rodziców jako pierwszych wychowawców dziecka – służymy im  fachowym wsparciem w razie potrzeby. Nasze wzajemne relacje opieramy na szacunku.

16. Bardzo wnikliwie dokonujemy diagnoz gotowości szkolnej dzieci. Informację o gotowości szkolnej formujemy w języku prorozwojowym unikając atrybucji dziecka.

17. Wyniki diagnoz przedstawiamy rodzicom w celu pozyskania ich do współdziałania w rozwijaniu pełnego potencjału dziecka.

18. Prowadzimy systematyczną obserwację uczestniczącą.  Spostrzeżenia i wyniki gromadzimy i wykorzystujemy na użytek wspomagania rozwoju dziecka.

19. Dbamy o to aby formy naszej współpracy z rodzicami zaspokajały potrzeby dzieci i rodziców oraz służyły podnoszeniu jakości pracy naszego przedszkola.

20. W uzasadnionych przypadkach prowadzimy cykl spotkań terapeutycznych z rodzicami w związku z wybraną trudnością w zachowaniu dziecka.

21. Wdrażamy nowatorskie rozwiązania metodyczne tj.:

 • dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metoda Dobrego Startu wg prof. M. Bogdanowicz,
 • kinezjologiczny system kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” wg D. Dziamskiej,
 • metoda KLANZY zwana pedagogiką zabawy,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,
 • metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej wg B. Strauss,
 • technika origami płaskie z koła,
 • elementy pedagogiki M. Montessori zwłaszcza w relacji nauczyciel – dziecko.

22. Zatrudniamy doświadczonego pedagoga, który jest wsparciem dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców.

23. Zatrudniamy specjalistów tj. logopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, którzy prowadzą zajęcia specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia wydane przez placówki specjalistyczne oraz z dziećmi potrzebującymi wsparcia w rozwoju.

24. Udzielamy wsparcia pedagogicznego i metodycznego młodym nauczycielom.

25. Systematycznie organizujemy krótkie spotkania warsztatowe mające na celu pogłębianie umiejętności wychowawczych nauczycieli. Często mają one charakter superwizji.

26. Nasze przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców oraz środowiska lokalnego.