Misja przedszkola
Misja przedszkola
 1. Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Są to osoby wrażliwe, z wysoką kulturą osobistą. Zaletą naszej kadry jest również młodość, energia, kreatywność i otwartość na zmianę, owocujące wysoką jakością pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej.
 2. Nauczyciele naszego przedszkola to nauczyciele logodydaktycy, którzy pracują nad własnym charakterem zgodnie  z zasadami logodydaktyki.  Są to osoby świadome swojej roli, mają wizję i misję swojej pracy.
 3. Zapewniamy opiekę, wychowanie oraz edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Dbamy o wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa naszych wychowanków.
 4. Naszych wychowanków traktujemy podmiotowo. Każde dziecko jest dla nas ważne.
 5. Wychowujemy dzieci do sukcesu i szczęścia pokazując im jednocześnie, że błędy, które popełniają mogą być schodami do sukcesu. Sukces rozumiemy jako osiąganie zamierzonych celów przy jednoczesnym cieszeniu się drogą, która do nich prowadzi.
 6. Odpowiedzialnie traktujemy teraźniejszość – robimy wszystko co do nas należy na najwyższym poziomie naszych możliwości.
 7. W codziennych kontaktach z dziećmi stosujemy sprawdzone strategie wychowawcze „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz  strategie zgodne z założeniami logodydaktyki zwanej wychowywaniem do szczęścia.
 8. Zgodnie z założeniami  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:
  • stanowimy zasady i normy postępowania obowiązujące zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Są one sformułowane w języku komunikacji pozytywnej i są zróżnicowane w zależności od grupy  oraz miejsca gdzie aktualnie przebywają dzieci czyli w sali zabaw, w stołówce, w szatni,
  • dbamy o zrozumienie sygnałów płynących z zachowań dziecka by rozpoznać jego potrzeby,
  • dbamy o rozpoznawanie potrzeb dziecka i ustalamy sposób ich zaspokajania zarówno na terenie przedszkola jak i w domu rodzinnym,
  • unikamy karania dzieci stwarzając im możliwości ponoszenia konsekwencji niewłaściwego zachowania w oparciu o przyjęte zasady, stwarzając tym samym okazje do nabywania odpowiedzialności za swoje zachowanie,
  • mamy szacunek do dziecięcych trudności i ograniczeń, wspieramy dzieci w ich przeżywaniu,
  • szanujemy ich uczucia, uczymy rozpoznawania i nazywania uczuć,
  • dostrzegamy i uznajemy osiągnięcia dzieci, stosujemy pochwałę opisową i wzmocnienia pozytywne,
  • słuchamy tego co dzieci mają nam do powiedzenia, 
  • obdarzamy je bezwarunkową uwagą,
  • w konstruktywny sposób rozwiązujemy konflikty dziecięce,
  • pozyskujemy dzieci do współpracy,
  • uważnie i zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju wprowadzamy dzieci do samodzielności,
  • podejmujemy świadome działania by unikać wpisywania dzieci w role związane ze sposobem ich aktualnego funkcjonowania.
 9. Zgodnie z założeniami logodydaktyki:
  • pracujemy nad własnym charakterem,
  • tworzymy warunki do nabywania i wzmacniania siły charakteru oraz poczucia tożsamości naszych wychowanków,
  • budujemy w dzieciach cechy niezbędne w skutecznym działaniu tj: poczucie własnej wartości, proaktywność, pozytywne myślenie, poczucie obfitości, spójność wewnętrzną, pozytywne myślenie;
  • uczymy mądrej komunikacji ze światem, zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami, zgodnej z zasadami uświadomionej skutecznej komunikacji,
  • dbamy o rozwój dzieci na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej
  • wychowujemy wg zasady dobrego wpływu i koncepcji uczenia przez naśladowanie,
  • uczymy dobrego zarządzania sobą w czasie,
  • prowadzimy wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa poprzez miedzy innymi świętowanie Dnia Dobrego Słowa,
  • jesteśmy bacznymi obserwatorami, potrafimy otwarcie i empatycznie słuchać.
 10. Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Rozwijamy poczucie własnej sprawczości dziecka, wyzwalamy wiarę we własne możliwości i zaufanie do siebie.
 11. W starszych grupach prowadzimy zajęcia rozwijające umiejętności społeczne nastawione głównie na trening umiejętności nawiązywania komunikacji z różnymi osobami w grupie.
 12. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy, miłości, przyjaźni, mądrości, odwagi, odpowiedzialności, uczciwości i umiłowania Ojczyzny.
 13. Uznajemy priorytet rodziców jako pierwszych wychowawców dziecka – służymy im  fachowym wsparciem w razie potrzeby. Nasze wzajemne relacje opieramy na szacunku.
 14. Bardzo wnikliwie dokonujemy diagnoz gotowości szkolnej dzieci. Informację o gotowości szkolnej formujemy w języku prorozwojowym unikając atrybucji dziecka.
 15. Wyniki diagnoz przedstawiamy rodzicom w celu pozyskania ich do współdziałania w rozwijaniu pełnego potencjału dziecka.
 16. Prowadzimy systematyczną obserwację uczestniczącą.  Spostrzeżenia i wyniki gromadzimy i wykorzystujemy na użytek wspomagania rozwoju dziecka.
 17. Dbamy o to aby formy naszej współpracy z rodzicami zaspokajały potrzeby dzieci i rodziców oraz służyły podnoszeniu jakości pracy naszego przedszkola.
 18. W uzasadnionych przypadkach prowadzimy cykl spotkań terapeutycznych z rodzicami w związku z wybraną trudnością w zachowaniu dziecka.
 19. Wdrażamy nowatorskie rozwiązania metodyczne tj.:
  • dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
  • metoda naturalnej nauki języka wg B. Cuttinga,
  • Metoda Dobrego Startu wg prof. M. Bogdanowicz,
  • kinezjologiczny system kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” wg D. Dziamskiej,
  • metoda KLANZY zwana pedagogiką zabawy,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,
  • metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej wg B. Strauss,
  • technika origiami płaskie z koła,
  • elementy pedagogiki M. Montessori zwłaszcza w relacji nauczyciel – dziecko.
 20. Na stałe prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój sprawności fizycznej – gimnastykę korekcyjną i sprawności psychofizycznej – rytmikę.
 21. Zatrudniamy doświadczonego pedagoga, który jest wsparciem dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców.
 22. Zatrudniamy logopedę, który przeprowadza diagnozę logopedyczną i udziela pomocy logopedycznej.
 23. Udzielamy wsparcia pedagogicznego i metodycznego młodym nauczycielom.
 24. Systematycznie organizujemy krótkie spotkania warsztatowe mające na celu pogłębianie umiejętności wychowawczych nauczycieli. Często mają one charakter superwizji.
 25. Nasze przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców oraz środowiska lokalnego.