Ogłoszenia
Oświadczenie do zapoznania się przez rodziców dzieci rozpoczynających spotkania adaptacyjne

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

  1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Niepublicznym im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej w okresie od 6 maja 2020r. do odwołania/lub ich zmiany i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Oświadczam, że mam świadomość możliwości zarażenia się mojego dziecka jak również siebie Covid - 19 w przedszkolu. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do  Przedszkola Niepublicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka  w Białej Podlaskiej jest po mojej/naszej stronie.
  3. Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………….. jest zdrowe.
  4. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i niebudzącego wątpliwości, co do jego stanu zdrowia.
  5. Zobowiązuję się do nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola gdy ktoś z domowników będzie przebywał w izolacji w warunkach domowych ze względu z powodu Covid – 19.
  6. Zobowiązuje się do przestrzegania zakazu korzystania z placu zabaw przez dziecko pod opieką rodzica / prawnego opiekuna.
  7. Zobowiązuje się do szybkiego odbioru dziecka z przedszkola w momencie wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych, w tym temperatury ciała powyżej 37,5 0 C lub  w momencie wystąpienia takiej potrzeby z powodu decyzji wydanej przez dyrektora lub służby sanitarne w związku z zaistniałą sytuacją.
  8. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka wyrażam zgodę na umieszczenie  go pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby w  izolatce wyposażonej w odpowiednie środki higieniczno-dezynfekcyjne do czasu przyjazdu rodzica /opiekuna prawnego.
  9. Przekazuję aktualne numery telefonów do tzw. szybkiej ścieżki komunikacyjnej:

………………………………………………………………………………………………

      10. Wrażam zgodę na codzienne dokonywanie pomiaru temperatury ciała u dziecka.