Ogłoszenia
Procedury sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania epidemii koronawirusa

 

PROCEDURY  SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA – 4 aktualizacja z dnia 1 grudnia 2020r.

 

Opracowane na podstawie:

1)      Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020r. poz.322, 374, 567 i 1337).

 1.      Informacje ogólne

1)      Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37,50 C) należy pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2)      Pracownicy przedszkola oraz rodzice muszą być świadomymi tego, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2 – w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia. Należy współpracować z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.

3)      Pracownicy przedszkola na terenie placówki (w budynku i na placu zabaw) nie muszą nosić maseczek. Są zobowiązani zachowywać w każdej przestrzeni podmiotu dystans społeczny w odniesieniu do innych pracowników, jak i dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  

4)      Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice a także fartuchy z długim rękawem – do użycia w razie konieczności np. przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do sytuacji.

5)      Rodzice zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia zawierającego między innymi wyrażenie zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka oraz aktualne numery telefonów do tzw. szybkiej ścieżki kontaktu. 

6)      W przedszkolu, do niezbędnego minimum ograniczone będzie przebywanie osób trzecich,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

7)      Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.

8)      Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

9)      Jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

10)  Wszelkie komunikaty związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego należy przekazywać dzieciom i rodzicom w formie pozytywnej, aby tworzyć atmosferę  poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

2.      Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu

Pobyt w salach

1)      W miarę możliwości każda grupa przebywać będzie w wyznaczonej i stałej  sali.

2)      Do każdej grupy przyporządkowani będą nauczyciele i pomoc nauczyciela.

3)      W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

4)      Powierzchnia sali przeznaczonej na pobyt zbiorowy dzieci od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 mw przypadku większej liczby dzieci niż 5 – powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej 2 m2 , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

5)      Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę lub będzie zapewniony stały dostęp świeżego powietrza poprzez uchylone okna.

6)      Dzieci po przyjściu do przedszkola i po wejściu do sali będą myły ręce.

7)      Dzieci nie będą przynosić ze sobą z domu do przedszkola oraz zabierać z przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

8)      Korzystanie z wody do picia w salach będzie się odbywało tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

9)      Dezynfekcja toalet będzie przeprowadzana na bieżąco.

10)  Z dziećmi i opiekunami grup nie powinien się kontaktować personel kuchenny.

11)  W sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować a wykorzystywane zabawki przedszkolne, przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze będą czyszczone lub dezynfekowane.

12)  Dezynfekowanie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków będzie przeprowadzane przez wyznaczoną osobę.

13)  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

Pobyt na placu zabaw

1)      W miarę możliwości każda grupa będzie miała wyznaczone miejsce do zabawy na świeżym powietrzu co uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

2)      Rodzice podczas przyprowadzania i po odebraniu dziecka z przedszkola nie mogą korzystać z placu zabaw.

3)      Dezynfekcja placu zabaw prowadzona będzie codziennie przez wyznaczoną przez dyrektora osobę.

4)      Dezynfekcja lub czyszczenie sprzętu sportowego używanego na placu zabaw będzie prowadzona przez wyznaczonego pracownika w wyznaczonym do tego miejscu po wykorzystaniu tego sprzętu przez daną grupę.

 

Szatnia / Przedszkole

1)      Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do wchodzenia do przedszkola po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach ochronnych, maseczkach.

2)      Rodzice/osoby przyprowadzające mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do części wspólnej (szatnia, korytarz przedszkola)  - 1 rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.

3)      Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci są zobowiązane do utrzymywania na terenie przedszkola dystansu społecznego do dzieci i nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola  wynoszącego 1,5 m.

4)      Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka, w przypadku temperatury powyżej 37,5 0 C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

5)      Rodzice nie mogą zostawiać w szatni wózków, siedzisk i fotelików samochodowych oraz innych niepotrzebnych przedmiotów.

6)      W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacji rodzic za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.

7)      Dzienna liczba rodziców odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu będzie ograniczona do niezbędnego minimum z umożliwieniem zachowania dystansu  społecznego co najmniej 1,5 m.

 

Zajęcia specjalistyczne

1)      Dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach specjalistycznych po podpisaniu przez rodziców oświadczenia zawierającego wyrażenie zgody na udział dziecka w tych  zajęciach w  czasie epidemii, oraz  potwierdzenie znajomości i akceptacji zasad ich organizacji.

2)      Dzieci przed rozpoczęciem zajęć i po zajęciach będą myły ręce zgodnie z instrukcją prawidłowego mycia rąk.

3)      Nauczyciel specjalista będzie mył lub dezynfekował ręce przed i po każdych zajęciach specjalistycznych.

4)      Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem minimalnej odległości 1,5 m między nauczycielem a dzieckiem uczestniczącym w zajęciach.

5)      Nauczyciel będzie wyposażony w środki ochrony osobistej (przyłbice, odpowiednie środki dezynfekcyjne).

6)      Po każdych zajęciach dezynfekowane będą powierzchnie dotykowe – poręcze krzeseł                i powierzchnie płaskie, w tym blat stolika,  użyte podczas zajęć pomoce terapeutyczne oraz klamki.

7)      Po każdych zajęciach gabinet będzie wietrzony.

8)      Podczas zajęć wykorzystywane będą wyłącznie pomoce, które można skutecznie dezynfekować (np. pomoce zalaminowane).

9)      Każde dziecko uczestniczące w zajęciach specjalistycznych będzie wyposażone w osobisty komplet potrzebnych przyborów do rysowania, kolorowania oraz wycinania.

10)  Dzieci nie będą przynosić na zajęcia zeszytów logopedycznych.

11)  Dzieci nie będą zabierały do domu kart pracy ani innych wykonanych podczas zajęć prac.

12)  Między zajęciami będą przerwy w celu dezynfekcji, wietrzenia oraz przygotowania bezpiecznych pomocy i gabinetu.

13)  Dzieci będą przyprowadzane na zajęcia i odprowadzane po zajęciach do sali grupowej przez nauczyciela specjalistę ciągiem komunikacyjnym odpowiednio zdezynfekowanym.

14)  W przypadku dzieci dowożonych tylko na zajęcia specjalistyczne – będą one odbierane od rodzica z szatni przedszkola przez nauczyciela terapeutę o ustalonej z rodzicem godzinie

  1. Procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka.

1)      W przedszkolu wyodrębnione zostały pomieszczenia do izolacji pracownika lub dziecka w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na chorobę zakaźną w trakcie pobytu w przedszkolu:  ul. Łomaska 70 – tzw. „biblioteka” (pomieszczenie na I piętrze), ul. Kolejowa 19 – łazienka personelu obok sali 3 latków. Pomieszczenia te są wyposażone   w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

2)      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:

  • pracownik ten będzie niezwłocznie odsunięty od pracy,
  • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe,
  • pracownik zobowiązany jest do poinformowania dyrektora przedszkola o stanie swojego zdrowia lub wyniku konsultacji lekarskiej,
  • zostaną wdrożone  zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego jeśli zostaną  wydane.

3)      W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów choroby sugerujących zakażenie koronawirusem:

  • dziecko to zostanie odizolowane w wymienionym wyżej pomieszczeniu z wyznaczoną osobą dorosłą,
  • niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice dziecka i zobowiązani do odbioru dziecka z przedszkola,
  • nauczyciel grupy zgłasza dyrektorowi fakt odesłania dziecka do domu z podejrzeniem choroby oraz informacje zebrane od rodzica na temat stanu zdrowia domowników lub innych istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na zachorowanie dziecka,
  • rodzice tego dziecka przekazują informację o stanie zdrowia dziecka lub wyniku porady lekarskiej nauczycielowi, ten z kolei informuje o tym dyrektora, zostaną wdrożone zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego jeśli zostaną wydane.
  1. Uwagi końcowe

1)      Procedury powyższe wchodzą w życie z dniem 6 maja 2020r.

2)      Procedury będą aktualizowane w przypadku aktualizacji wytycznych GIS.

3)      Procedury obowiązują do odwołania przez dyrektora.

4)      Pracownicy przedszkola zostali zapoznani z ww. procedurami podczas spotkania w dniu 5 maja 2020r.

5)      Pracownicy przedszkola będą zapoznawani z aktualizacją procedur w sposób ustalony w przedszkolu.

6)      Rodzice zostali zapoznani z ww. procedurami poprzez publikacje ich na stronie internetowej przedszkola. W ten sam sposób będą zapoznawani z aktualizacją procedur.

7)      Zmian w procedurach może dokonać dyrektor przedszkola na wniosek nauczycieli lub innych pracowników jeśli nie są  one sprzeczne z obowiązującymi przepisami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

8)      Pierwsza aktualizacja procedur została dokonana 5 czerwca 2020r. w związku z aktualizacją wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 4 czerwca 2020r.

9)      Druga aktualizacja procedur została dokonana 6 lipca 2020r. w związku z aktualizacją wytycznych GIS z dnia 2 lipca 2020r.

10)   Trzecia aktualizacja procedur została dokonana 21 sierpnia 2020r. w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

11)   Czwarta aktualizacja procedur została dokonana 1 grudnia 2020r. w związku z aktualizacją wytycznych GIS z dnia 19 listopada 2020r.