Ogłoszenia
Treść oświadczenia dla Rodziców

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia, jakie będziecie Państwo zobowiązani podpisać przy przeprowadzeniu dziecka do przedszkola.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

  1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami sprawowania opieki nad dziećmi  obowiązującymi w Przedszkolu Niepublicznym im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej w okresie trwania epidemii koronawirusa i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Oświadczam, że mam świadomość możliwości zarażenia się mojego dziecka jak również siebie Covid - 19 w przedszkolu. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z uczęszczaniem dziecka do  Przedszkola Niepublicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej jest po mojej/naszej stronie.
  3. Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………….. jest zdrowe, nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie z powodu Covid – 19 oraz nikt z nich nie jest objęty nadzorem epidemicznym lub izolacją epidemiczną.  Zobowiązuję się do powiadomienia dyrektora przedszkola w razie objęcia naszej rodziny lub jej członka kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub izolacją domową.
  4. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i niebudzącego wątpliwości, co do stanu zdrowia.
  5. Zobowiązuje się do przestrzegania zakazu korzystania z placu zabaw przez dziecko pod opieką rodzica / prawnego opiekuna.
  6. Zobowiązuje się do szybkiego odbioru dziecka z przedszkola w momencie wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych, w tym temperatury ciała powyżej 37,5 0 C lub  w momencie wystąpienia takiej potrzeby z powodu decyzji wydanej przez dyrektora lub służby sanitarne w związku z zaistniałą sytuacją.
  7. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka wyrażam zgodę na umieszczenie  go pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby w  izolatce wyposażonej w odpowiednie środki higieniczno-dezynfekcyjne do czasu przyjazdu rodzica /opiekuna prawnego.
  8. Przekazuję aktualne numery telefonów do tzw. szybkiej ścieżki komunikacyjnej: ...............................................................
  9. Wrażam zgodę na codzienne dokonywanie pomiaru temperatury ciała u dziecka.

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego